ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11-TPE01BR

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 ก.ค. ถึง 18 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-TPE01BR

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
24 – 28 ก.ค. 62
14 – 18 ส.ค. 62
18 – 22 ก.ย. 62
02 – 06 ต.ค. 62
23 – 27 ต.ค. 62
14 – 18 พ.ย. 62
19,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 

โดยสายการบิน: EVA AIR (BR)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
  • สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน
  • งรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
  • หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน
  • ช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                      
วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผู่หลี่ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่   
วันที่ 3 :
 อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – มิฮายาร่าไอศกรีม –หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 :
ไทเป – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) – ร้านขนมพายสับปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

วันที่ 5 : ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน  – กรุงเทพ                      
Powered by MakeWebEasy.com