ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ไทจง อุทยานอาหลีซาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZTPE21

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ก.ค. ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZTPE21

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
17 – 21 กรกฎาคม 2562
24 - 28 กรกฎาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
06 – 10 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
02 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 08 ตุลาคม 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
26 – 30 ตุลาคม 2562
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
06 – 10 พฤศจิกายน 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
13 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
04 – 08 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
18 – 22 ธันวาคม 2562
21 – 24 ธันวาคม 2562
25 – 29 ธันวาคม 2562
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
24,999
26,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
31,999
31,999


โปรแกรม: ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ไทจง อุทยานอาหลีซาน

โดยสายการบิน:  THAI AIRWAY ( TG )

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake)
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
 • อุทยานฯ อาลีซาน ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หรือ Cingjing Fram ที่ได้รับสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน”
 • Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล
 • ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
วันที่ 2 : ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง
วันที่ 3 : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) - ร้านกาแฟ
วันที่ 4 : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ชั้น86) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - COSMETIC SHOP - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com