ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

LPG14-KIX01XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 มิ.ย ถึง 29 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPG14-KIX01XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 – 09 มิถุนายน 62
07 – 11 มิถุนายน 62
12 – 16 มิถุนายน 62
14 – 18 มิถุนายน 62
19 – 23 มิถุนายน 62
21 – 25 มิถุนายน 62
26 – 30 มิถุนายน 62
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
05 – 09 กรกฎาคม 62
12 – 16 กรกฎาคม 62
13 – 17 กรกฎาคม 62
14 – 18 กรกฎาคม 62
15 – 19 กรกฎาคม 62
19 – 23 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
26 – 30 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
09 – 13 สิงหาคม 62
23 – 27 สิงหาคม 62
30 ส.ค.- 03 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 62
06 – 10 กันยายน 62
11 – 15 กันยายน 62
13 – 17 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62
20 – 24 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62
27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
02 – 06 ตุลาคม 62
03 – 07 ตุลาคม 62
04 – 08 ตุลาคม 62
05 – 09 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
11 – 15 ตุลาคม 62
12 – 16 ตุลาคม 62
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 28 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62
16,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
19,989
20,989
21,989
21,989
20,989
19,989
22,989
22,989
22,989
22,989
20,989
20,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989 
23,989
23,989
23,989
23,989
25,989
25,989
25,989
23,989
23,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989


โปรแกรม: ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต
  • ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) มผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
  • ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุด จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen)
  • ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
วันที่ 3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com