ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี พิธีคงคาอารตี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11-GAY01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ต.ค. 62 ถึง 03 ก.พ.63

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-GAY01FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
27 ต.ค.62
01 พ.ย.62
08 พ.ย.62
15 พ.ย.62
22 พ.ย.62
29 พ.ย.62
06 ธ.ค.62
13 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
03 ม.ค.63
10 ม.ค.63
17 ม.ค.63
24 ม.ค.63
31 ม.ค.63
30 ต.ค.62
04 พ.ย.62
11 พ.ย.62
18 พ.ย.62
25 พ.ย.62
02 ธ.ค.62
09 ธ.ค.62
16 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
01 ม.ค.63
06 ม.ค.63
13 ม.ค.63
20 ม.ค.63
27 ม.ค.63
03 ก.พ.63
19,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900

โปรแกรม : ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี พิธีคงคาอารตี

สายการบิน : Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เบญจคีรีนคร
  • เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave) มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็นพระคันธกุฎี
  • สักการะถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์
  • วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara) หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  • ชม สังเวชนียสถานสารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  • ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ
  • ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
  • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่  1: สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ – วัดเวฬุวันมหาวิหาร
วันที่ 2 : เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี – สารนาถ – ล่องเรือแม่น้ำคงคา – ชมพิธีคงคาอารตี
วันที่ 3 : ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
วันที่ 4 : สนามบินคยา – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com