ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

LPB11-TPE04SL

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 มิ.ย. ถึง 28 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-TPE04SL

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 – 10 มิ.ย. 62
19 – 24 มิ.ย. 62
03 – 08 ก.ค. 62
10 – 15 ก.ค. 62
24 – 29 ก.ค. 62
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 62
07 – 12 ส.ค. 62
14 – 19 ส.ค. 62
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
11 – 16 ก.ย. 62
25 – 30 ก.ย. 62
02 – 07 ต.ค. 62
09 – 14 ต.ค. 62
16 – 21 ต.ค. 62
23 – 28 ต.ค. 62
16,900
17,900
15,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

โดยสายการบิน: THAI LION AIR (SL)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • อุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน
 • นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง พิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลก
 • ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
 • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
 • วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ซีเหมินติง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง   
วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – MIHAYARA ICE CREAM – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
วันที่ 3 : เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 : ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป
วันที่ 5 :
ไทเป – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำองค์ – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 6 :
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com