ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง

SKU : LPB11-TPE01TG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มิ.ย. ถึง 26 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-TPE01TG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
07 – 10 มิ.ย. 62
21 – 24 มิ.ย. 62
05 – 08 ก.ค. 62
19 – 22 ก.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
23 – 26 ส.ค. 62
12 – 15 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
11 – 14 ต.ค.62
23 – 26 ต.ค.62
21,900
22,900
21,900
22,900
22,900
21,900
22,900
21,900
24,900
23,900


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 

โดยสายการบิน: THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชม น้ำพุกลางเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอี้ ได้ชื่อว่า “ดินแดนประชาธิปไตยในไต้หวัน”
  • ชอปปิ้งตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้ ในตอนกลางวันถนน Wenhua ก็เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทั่วไป
  • นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
  • เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสินค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น
  • หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน
  • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
  • ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
  • ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
  • ซีเหมินติง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันรายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ – เจียอี้ – น้ำพุกลางเมือง – ตลาดกลางคืน WENHU
วันที่ 2 : เจียอี้ – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันที่ 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – เจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101
วันที่ 4 : ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com