ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว

SKU : LPZ1-ZTPE32

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 มิ.ย. ถึง 29 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZTPE32

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
27 – 30 มิถุนายน 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
05 – 08 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
14,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
18,999
19,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว

โดยสายการบิน:  CHINA AIRLINES  (CI)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
  • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียกที่รู้จักกันในนาม วัดกวนอู
  • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market)
  • ช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  • ตึกไทเป101 (Taipei 101) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
  • ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยาม แสควร์ในกรุงเทพฯ
  • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yeh Liu National Park) มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง 
วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
Powered by MakeWebEasy.com